زک دست از همه چیز کشیده بود، زندگی اش در کشاکشی ابدی بین خوبی و بدی گیر کرده بود؛ زندگی ای به درازای جان دادن یک سارق مصلوب و زندگی ای به درازای عمر یک سارق محکوم به حبسی دراز.
۲۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۰
Parviz
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۶
ShShahrzad
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۹
Sheghi
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۹
Mehdi_rostami
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Sijen
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Marimori
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
Nakisah
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۸
George
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۹
Shirak
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۵
Roshaanak
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۶
Kimi
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۸
Gandomaak
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۹
Setii
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۶
Nikii
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۹
Dainal
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۴
Shahyar
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
Mehrdadwe
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۵
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۸
docharane
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵
Masihaa
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Salmoon
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۴