زک دست از همه چیز کشیده بود، زندگی اش در کشاکشی ابدی بین خوبی و بدی گیر کرده بود؛ زندگی ای به درازای جان دادن یک سارق مصلوب و زندگی ای به درازای عمر یک سارق محکوم به حبسی دراز.
۲۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰
Parviz
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۶
ShShahrzad
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹
Sheghi
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۹
Mehdi_rostami
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۴
Sijen
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰
Marimori
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۰
Nakisah
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۸
George
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
Shirak
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۵۵
Roshaanak
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶
Kimi
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۸
Gandomaak
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۹
Setii
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۶
Nikii
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۹
Dainal
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۴
Shahyar
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۵
Mehrdadwe
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۵
Ali
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
docharane
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۵
Masihaa
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Salmoon
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴