زک دست از همه چیز کشیده بود، زندگی اش در کشاکشی ابدی بین خوبی و بدی گیر کرده بود؛ زندگی ای به درازای جان دادن یک سارق مصلوب و زندگی ای به درازای عمر یک سارق محکوم به حبسی دراز.
۲۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۶
ShShahrzad
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۹
Sheghi
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۹
Mehdi_rostami
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۴
Sijen
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰
Marimori
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۰
Nakisah
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۸
George
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
Shirak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۵۵
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶
Kimi
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۸
Gandomaak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۹
Setii
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۶
Nikii
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۹
Dainal
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۴
Shahyar
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۵
Mehrdadwe
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۵
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
docharane
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۵
Masihaa
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Salmoon
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴