گاه چنین است که جهنم هم دل‌چسب می‌نماید. فریب پیچ‌وتاب شعله، به خود می‌کشاندت. می‌بلعدت. کدام کس توانسته آتش را زشت بشمرد؟ عشق سودایی، همان آتش است. به خودی می‌کشاندت، فرو می‌بلعدت، آتشت می‌زند، آتشت می‌کند. به آن‌که درافتی، خود آتشی. خودِ آتش. بسوزد این خرمن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۵ روز قبل، پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۰
arash_phdk
‫۲۴ روز قبل، پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۷
trtr
‫۲۰ روز قبل، دو شنبه ۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۶