زمان که می‌گذرد خاطرات شناور می‌شوند و از کسی که روزگاری آنها را خلق کرده است بیشتر و بیشتر فاصله می‌گیرند تردید نیز همیشه دزدانه به ذهن راه می‌یابد.
ترجمه عباس مخبر