"… سالیان درازی در نظر مردم دیوانگی دیوگونگی شمرده می‌شد، تنها به این دلیل که اندیشه و کردار دیوانگان با منطق عقلانی حاکم بر جامعه سازگار نبود… معلوم نیست هر آنچه منطق عقل به ما می‏گه از اعتبار مطلق برخوردار باشه. در مقابل، چه بسا دیوانگی منطق خاص خودش را داشته باشه." (صص62-61)
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۲
Ali
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۷
victoria
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۷
💟💟💟
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۲