واقعیت عجیب این است که دوستان خوب من اغلب کسانی هستند که اول ازشان خوشم نمی‌امده و هر چقدر عمق نفرتم بیشتر بوده نهایتا دوستان بهتری از اب درامده ایم.