جلد سوم از مجموعه جنگ پیرمرد به داستان دیگری از این مجموعه میپردازد. طبق معمول جلدهای قبل،طنز به جا و به اندازه موجود در داستان به روایت و دلنشینی اثر افزوده است. پختگی و تکامل بیشتری نیز در این اثر دیده میشود که نشان از تسلط نویسنده بر داستان میباشد. خواندن این اثر را به همه دوستان پیشنهاد میکنم.