در جلد سوم نویسنده،ارتباط و همبستگی بیشتری بین کاراکترهای داستان ایجاد کرده است. موقعیت‌های جدید و شروع آشنایی با پیشینه برخی از کاراکترها باعث شده خط سیر داستانی از هیجان بیشتری برخوردار شده و خواننده را برای جلدها و داستانهای بعدی آماده ساخته است.