در جلد چهارم نویسنده هیجان داستان را به بالاترین حد خود رسانده است. در این جلد خواننده با لحظاتی مواجه می‌شود که هر کدام از کاراکترها مجبور به تصمیم گیری سختی می‌شوند. در پایان داستان نیز خواننده را برای ادامه داستان که در جلد پنجم روایت می‌شود ،منتظر می‌گذارد.