داستان این مجموعه در ادامه جلد یک پیشرفت می‌کند. اتفاقات بسیاری در این جلد رخ می‌دهد که همین اتفاقات زیاد باعث گشته حجم زیادی از وقایع به سرعت و سرسری و بدون جزییات زیاد از آنها گدر شده باشد. جا داشت نویسنده جزییات بیشتری از مبارزات و تمرینات و اتفاقات دیگر را بیان می‌کرد. در پایان این کتاب را به طرفداران مجموعه ملکه سرخ پیشنهاد میکنم.