جلد چهارم و نهایی ملکه سرخ دربرگیرنده اتفاقات بسیاری است. نویسنده بر خلاف قسمتهای قبل،از حوادث و اتفاقات به سرعت عبور کرده است. گویی عجله ای برای اتمام کتاب داشته است. در صورتی که اگر در بطن اتفاقات عمیقتر وارد میشد و به جزییات بیشتری میپرداخت،داستان از جذابیت بیشتری برخوردار میشد. این کتاب باید در 2جلد به اتمام میرسید.