تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها


 • 1 قدم تا دلدادگی
  برای 1 قدم تا دلدادگی نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری [email protected] com کانال تلگرام: @Dr_haydeh_haerii

 • لحظه تمنا
  برای لحظه تمنا نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری [email protected] com کانال تلگرام: @Dr_haydeh_haerii

 • اوج غرور
  برای اوج غرور نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری [email protected] com کانال تلگرام: @Dr_haydeh_haerii

 • حس مبهم عشق
  برای حس مبهم عشق نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری [email protected] com کانال تلگرام: @Dr_haydeh_haerii

 • حس خفته
  برای حس خفته نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری [email protected] com کانال تلگرام: @Dr_haydeh_haerii

 • تسلیم نگاه
  برای تسلیم نگاه نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام

 • لحظه تمنا
  برای لحظه تمنا نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان که دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری [email protected] com

 • 1 قدم تا دلدادگی
  برای 1 قدم تا دلدادگی نوشت :

  باعرض سلام- من هایده حائری نویسنده هفت رمان بنامهای تسلیم نگاه- اوج غرور- لحظه تمنا- یک قدم تا دلدادگی- حس خفته- حس مبهم عشق- عشق استاد هستم. باتوجه به صفحه اول کتابهایم که بعنوان مقدمه نوشتم من بازیگر و هنرپیشه نیستم و فقط با آن خانم بازیگر تشابه اسمی دارم اما در بیشتر سایت‌ها کتابهایم را به نام ایشان دیده ام. لطف کنید در این زمینه اطلاع رسانی نمایید. با تماس با انتشارات‌های کتابهایم این موضوع کاملا روشن است. بااحترام: دکتر هایده حائری نویسنده- روانشناس