بریده‌هایی از رمان جزیره سرگردانی

نوشته سیمین دانشور