بریده‌هایی از رمان موز وحشی

نوشته ژوزه مارو د واسکونسلوس