دوست داشتن کلمه مطمئنی نیست، دقت و عینیت ندارد. دوست داشتن گردو و دوست داشتن مادربزرگ این‌ها نمی‌توانند به یک معنا باشند. عبارت اول به طعمی دلپذیر توی دهان برمی‌گردد، و دومی به یک حس.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۲۸
Novler
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۳۰
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۶
shamloom
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۰