از تاریخ بدم نمی‌آید ولی هربار تاریخ می‌خوانم چیزی از عمق وجودم علیهش ظغیان می‌کند، عین بچه مدرسه ای خنگی که امیدی به درس خوان شدنش نیست