در عجب بودم از زندگی تو خالی من چه می‌خواهد. می‌خواست زندگی ام را پر کند و با پر کردنش خودش را خالی کند؟