بر آوردن آخرین آرزوی یک رو به موت کثیف‌ترین کاری است که می‌شود در حقش کرد. نمی‌فهمی که نمی‌خواهد؟ آرزوی حقیقی اش این است که نمیرد