شاید از اون آدم هاست که اینقدر توی زندگیش کار کرده که نمی‌دونه غیر از کار کردن چه کار دیگه ای می‌تونه با زندگیش بکنه