اگر کسی بگوید "هرچه لازم باشد بدانم، می‌دانم" به او نه به چشم استاد، بلکه به چشم جاهل و نادان باید نگاه کرد. فقط نادان‌ها گمان می‌کنند همه چیز را می‌دانند.