عشق ورزیدن به معنای آن است که می‌توانی در جهان آفرینش، هر چیزی باشی. هنگامی که عشق می‌ورزیم، هیچ نیازی به درک کردن آنچه رخ می‌دهد نداریم، چون همه چیز در درون ما رخ می‌دهد.