لباس‌ها اینقدر مهم اند توی بودن و توی "چگونه بودن" مان و اگر می‌بینید کسی کار بزرگی نمی‌کند ،برای این است که یا لباسی ندارد که بهش تکلیف کند؛ یا اساسا ،آدم کوچکی است.