خوب نیست آدم با عروسکش طوری رفتار کنه که انگار فقط یه عروسکه؛ دل نداره و نمی‌تونه نفرینش کنه از قضا؛ آهِ شون خیلی ام دامنگیره