چه قدر خدا بودن سخت است. می‌خواهم بگویم این که از همه ی رازهای ریز و درشت آدم‌ها با خبر باشی و گاهی بدت نیاید که ازشان استفاده کنی؛ خیلی وسوسه بر انگیز است.