گفت: خیلی مغرور به نظر می‌رسیدی. باید یکی یادت می‌داد غرور زیاد آدمو زمین می‌ندازه. خیلی به خودت مطمئن بودی.