گفتم: نشنیدی می‌گن بازی برد – برد یا باخت – باخت؟
گفت: این یه جور شیره س که بازنده می‌ماله سر خودش. بازی حتما ؛ یه برنده داره یه بازنده. اینا همش پرت و پلاس.