وقتی بهش فکر می‌کنی سابقه‌ی بیماری و سابقه‌ی محکومیت هردو نهایتاً به یه نقطه ختم می‌شن: یه بار که دهنت سرویس شد، دوباره دهنت سرویس می‌شه چون یه‌بار دهنت سرویس شده.