وقتی بهش فکر می‌کنی جمله‌ی "تا مرگ ما را از هم جدا کند" قطعاً باعث می‌شه یک یا هر دو طرف فانتزی آدم‌کشی پیدا کنن. این عبارت تشویق به قتله! من تنها کسی هستم که این رو متوجه می‌شم؟