زمانی که توی تورات تصریح شده که "شما نباید سنگ پیش پای کورها بندازید" چه‌جور عوضی‌های بی‌پدری تو اورشلیم زندگی می‌کردن؟