حال میفهمد که تمام این بیست و هفت سال هر چه که بود، تمام عشق و نفرتها، تمام خاطراتش، خوشیها و درد و رنجهایش، همه تلاشهایش، همه و همه فقط یک چیز بودند: رویا! رویاهایی که در ذهن خود پرورانده بود، رویای رسیدن به مقام انسانی متعال.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
holy.mary
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
Parviz
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
hedgehog
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۱
Benito
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۵
Aslan
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۵
Marzie_
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱
Roseal
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۵
Homyoun_sepehri
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۴
Aren_khalili
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰
Sina_raufi
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۷
Booker
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Siamakseidi
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۵
Fateme_navabi
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۰
Vahid_ma
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۲۲
Amiir
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۴
Narges_momeni
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۰
Homarad
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۷
Mina_movahedi
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۵
Sara_eoeo
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴