حال میفهمد که تمام این بیست و هفت سال هر چه که بود، تمام عشق و نفرتها، تمام خاطراتش، خوشیها و درد و رنجهایش، همه تلاشهایش، همه و همه فقط یک چیز بودند: رویا! رویاهایی که در ذهن خود پرورانده بود، رویای رسیدن به مقام انسانی متعال.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
holy.mary
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۱
Benito
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۵
Aslan
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۵
Marzie_
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱
Roseal
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۵
Homyoun_sepehri
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۴
Aren_khalili
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰
Sina_raufi
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۷
Booker
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Siamakseidi
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۵
Fateme_navabi
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۰
Vahid_ma
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۲۲
Amiir
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۴
Narges_momeni
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۰
Homarad
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۷
Mina_movahedi
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۵
Sara_eoeo
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴