بیشترین انگیزه‌‌ی نهان ما به صعود از سلسله مراتب اجتماعی ممکن است چندان در کالاهای مادی که می‌توانیم به دست آوریم یا قدرتی که به کار می‌بریم ریشه نداشته باشد، بلکه بیشتر به مقدار عشقی وابسته باشد که به خاطر موقعیت برترمان دریافت می‌کنیم. پول، شهرت و نفوذ ممکن است بیشتر بلیطی برای ورود به عشق ارزشمند به حساب آیند تا اینکه خودشان هدف باشند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۷ روز قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶
Ali
‫۶ روز قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
parham-nasa
‫۶ روز قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۸