۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱۱ روز قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۳
Ali
‫۱۰ روز قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۱۰ روز قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰