ارنست همینگوی نیز توصیه‌ای مشابه برای هرگونه نگارش دارد. او می‌گوید "بهترین راه این است که همواره در اوج و زمانی که عملکردتان خوب است، متوقف شوید".