یک زیرک می‌تواند همزمان هم رفتاری بسیار نرم و زنانه داشته باشد و هم شخصیت و وقار خود را حفظ کند. او با روشی موقرانه، محترمانه وملایم به دیگران می‌فهماند که بازیچه دست کسی نمی‌شود. او بیش از حد تلاش نمی‌کند و خود را با تعریفی که دیگران از او دارند مطابقت نمی‌دهد.