موضوع این نیست که "چگونه دیگران را بازی دهید". بلکه باید یاد بگیرید چگونه طبیعت انسان را درک کنید و با توجه به این اصل رفتار کنید که "یک مرد همیشه چیزی را می‌خواهد که نمی‌تواند به دست بیاورد". وقتی یک مرد با زنی برخورد می‌کند که به او علاقه‌ای نشان نمی‌دهد، جلب توجه و علاقه آن زن برایش تبدیل به یک چالش و مبارزه می‌شود.