او مرموز است
تفاوت زیادی میان صداقت و زیادی بی پرده بودن و "همه چیز" را گفتن وجود دارد. او صادق است اما "همه چیز" را نمی‌گوید. او همه کارت‌های خود را صاف روی میز نمی‌گذارد. انس و الفت زیاد از حد خفت می‌آورد و پیش بینی پذیر بودن نیز کسالت به بار می‌آورد.