او مرد را خواهان خود نگه می‌دارد
او هر شب مرد را نمی‌بیند، یا روی پیغام‌گیر تلفنش پیام‌های طولانی نمی‌گذارد. او در عرض یک هفته با منشی نامزدش آن‌قدر صمیمی نمی‌شود که او را با نام کوچک صدا کند. مردها عشق و اشتیاق را با هم برابر می‌دانند پس در ابتدای رابطه به همان اشتیاق بسنده کنید.