قانون جاذبه شماره ۱۸
مردها اول می‌خواهند با شما رابطه جنسی داشته باشند، اینکه همسر می‌خواهند یا نه موضوعی است که بعداً به آن فکر می‌کنند. اگر در همان ابتدا، آنچه می‌خواهد را از او دریغ کنید، بدون اینکه متوجه شده باشد شما را همسرش می‌بیند.