هنگامی‌که او شما را نادیده می‌گیرد، حرف زدن از احساسات‌تان و توضیح دادن خود، گرهی از مشکلات‌تان باز نمی‌کند. شما باید حرف‌های خود را با کارهایتان بزنید. اینکه مدام احساسات‌تان را توضیح دهید، مانند التماس کردن است. بیشتر به نظر نیازمندانه می‌آید تا محترمانه. ولی اگر هنگامی‌که او از حد خارج می‌شود، شما خود را عقب بکشید چه تعبیر می‌شود؟ شخصیت زیاد.