مرسو پس‌از هر دیدارعاشقانه در لحظه‌ای که جسم، رها و آسوده و می‌شود و قلب تسلی‌می‌یابد سرشار از محبتی که آدم می‌تواند نسبت‌به موجودقشنگی احساس‌کند، لبخندزنان به او می‌گفت: ”سلام ای حضور متجلی! “
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳