در سن ما که عشق و عاشقی دیگر مفهومی‌ندارد. از همدیگر خوشمان می‌آید، همین و بس. فقط گمان‌می‌کنی که عاشقی اما بعدها که آدم پیر می‌شود و دیگر کاری از دستش ساخته‌نیست، به کسی دل‌می‌بندد.