گمان‌می‌کنی آدم باید انتخاب‌کند، هر کاری را که دلش می‌خواهد انجام‌دهد و برای خوشبخت‌بودن هم شرایطی لازم‌است. اما می‌دانی؟ آن‌چه اهمیت‌دارد، تمایل به خوشبخت‌بودن است.