اگر می‌توانستم زندگی‌ام را از نو شروع‌کنم، خب دراین‌صورت، زندگی‌ام را همین‌گونه که هست از سر می‌گرفتم.