اگر ستاره‌گان هر هزار سال فقط یک‌بار در آسمان ظاهر شوند،باز هم بشریت به وجودشان ایمان خواهد داشت. ستایش‌شان خواهد کرد و خاطره‌ی شهر خدا را برای نسل‌های بعدی حفظ خواهد کرد.
امرسون