چه آسان است که خاطرات بد در خاطر شما بیاید؛از یاد بردنشان سختاست. اما آن‌که سر رستگاری خود را داشته باشد راهش را خواهد یافت و یا ولو نه به آن دلیل،فقط برای حفظ شادی اکنونش.