بهترین رمان های جهان

Best Books of All Time: The Bokklubben World Library List

لیست صدتایی از بهترین رمان‌های جهان که توسط ۱۰۰ نویسنده از ۵۴ کشور مختلف جهان انتخاب شده است. این لیست توسط کلوب‌های کتاب نروژی گردآوری شده است. عناوین این لیست نشان دهنده فرهنگ کشورهای مختلف در طی زمان است.

بهترین رمان های جهان تعداد : ۶۰
۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷
۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۲
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۹
۲۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۱
۲۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۴
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۲۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۷
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۸
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۲
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۷
۳۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۰
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲
۴۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۵
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۷
۴۸
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۴۹
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۵۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۵۲
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۵۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۵۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۶۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۶۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۶۰

کاربران لیست