۱۰۰ رمان برگزیده سایت goodreads

Goodreads Top 100 Literary Novels of All Time

لیست صد رمان برتر سایت Goodreads. این لیست توسط رای‌گیری از کلیه کاربران سایت Goodreads انتخاب شده است. ممکن است برخی از عناوین رمان‌های این لیست در ناولر موجود نباشد.

۱۰۰ رمان برگزیده سایت goodreads تعداد : ۶۶
۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۲
۱۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۶
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۰
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۹
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۲
۳۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۰
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۴۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲
۴۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۴۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۴۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۴۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۴۸
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۰
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۵۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۷
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۸
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۹
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۶۰
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۱
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۶۲
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۶۳
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۴
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۶۵
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۶۶
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۶۶

کاربران لیست