یوساریان با خونسردی گفت: "اونا می‌خوان منو بکشن."
کلوینگر فریاد زد: "هیشکی نمی‌خواد تو رو بکشه."
یوساریان پرسید: "پس چرا به طرفم تیراندزی می‌کنن؟ اونا می‌خوان همه رو بکشن."
"خب چه فرقی می‌کنه؟"
می‌خواست بداند "اونا کی‌ان؟ فکر می‌کنی مشخصا کی می‌خواد تو رو بکشه؟"
یورسایان بهش گفت: "تک‌تک شون."
"تک‌تک کی ها؟"
"فکر می‌کنی تک‌تک کی‌ها؟"
"هیچ تصوری ندارم."
"پس از کجا می‌دونی که می‌خوان منو بکشن؟"
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahsa_ch
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۰
Booker
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۲
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Azardokht
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
hedgehog
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۴
Mirhadi
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۳
Ali
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۱
docharane
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۳