همانطور که می‌دانیم،مرگ شتری است که در خانه هر بنی بشری می‌نشیند و تا مسافر به مرکب سولر نشود،ول‌کن معامله نیست. حقیر ،نام این نظریه را "نظریه جَمَل" گذاشته‌ام.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲۰ روز قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Mobina_fxr
‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۲
Arashkh1984
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۰
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰