فقط افراد نیستند که می‌توانند از هنر برای تأمین آن‌چه در زندگی کم دارند استفاده کنند. گروه‌های مردم و حتا کل جوامع ممکن است به هنر همچون تعادل وجود نگاه کنند.