"انتظار می‌رود ملتی که بیشتر به سمت غیرطبیعی بودن پیش رفته است بسیار شدیدتر تحت‌تأثیر سادگی قرار بگیرد. این ملت فرانسه است."